ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van ITprovision. Indien u gebruik maakt van onze diensten, dan zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot levering, reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur, netwerken, ontwerp en beheer van websites en verzorging en beheer van hosting tussen enerzijds ITprovision en anderzijds haar opdrachtgevers, hierna te noemen de klant.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door ITprovision uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de klant blijven buiten beschouwing.
Alle van ITprovision uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Door enkele acceptatie door de klant komt derhalve geen overeenkomst tot stand.
ITprovision is eerst gebonden nadat ITprovision de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
De aansprakelijkheid van ITprovision beperkt zich uitsluitend tot de gevallen, waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid, waarvan ITprovision bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van ITprovision kan worden verlangd, in gebreke blijven van toeleveranciers daaronder inbegrepen.
Ingeval van overmacht is ITprovision gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel ontbinding van de werkzaamheden te verlangen.
ITprovision is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Evenmin is ITprovision aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. De klant vrijwaart ITprovision tegen alle aanspraken ter zake welke derden geldend zouden kunnen maken. Voor enige andere schade dan bedoeld in bovenstaande alsmede ingeval rechtens zou worden vastgesteld dat ITprovision ondanks het bepaalde in bovenstaande voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van ITprovision beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar verzekering voor de betreffende schade in het geheel geen dekking verleent, tot de waarde van de door ITprovision aan koper geleverde onderdelen en werkzaamheden.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.
Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij(en) in publicaties of reclame-uitingen melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het kader van een opdracht uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.

Duur en beëindiging van overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumtermijn van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen of er aanleiding bestaat de overeenkomst op te zeggen.
De overeenkomst kan uitsluitend worden opgezegd na het verstrijken van de minimumtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
ITprovision heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien klant niet aan haar (financiële) verplichtingen jegens ITprovision voldoet, of daarmee in strijd handelt.
Indien de klant, nadat een overeenkomst tot stand gekomen is, deze wenst te breken, zal 10% van de orderprijs (excl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht worden.

Levering, reparatie, wijziging, upgrading

Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever.
Bij een levering, reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijkosten, eventuele kosten van transport, de kosten van de eventuele gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele verpakkings- en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen, alles inclusief BTW. Andere kosten kunnen niet in rekening worden gebracht.
Reparaties dan wel werkzaamheden bij particulieren tot een bedrag van € 250,- (incl. BTW) worden uitsluitend tegen contante betaling uitgevoerd.
ITprovision geeft voor afgifte van de computer(rand)apparatuur aan, welke prijsopgave zij voor het betreffende apparaat hanteert en wat de minimale reparatie-, uitbreidings- en/of upgradingkosten zijn. Tevens geeft hij aan wat de verwachte doorlooptijd is.
Als bij onderzoek blijkt dat de prijs hoger zal zijn dan de prijsopgave limiet, dan wordt aan de klant een gratis prijsopgave verstrekt en wordt het computer(rand)apparatuur pas na verkregen toestemming van de klant voor die hogere prijs gerepareerd.
De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten. De computer(rand)apparatuur wordt vervolgens aan de klant teruggeleverd.
Indien ITprovision niet in staat is het computer(rand)apparatuur binnen de opgegeven tijd te repareren, kan de klant ITprovision verzoeken tegen betaling van de tot dan gemaakte kosten de computer(rand)apparatuur per omgaande aan hem te retourneren.
Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie en/of wijziging gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk computer(rand)apparatuur gebruikelijk is, ruilonderdelen. Op een aan de reparatie en/of wijziging voorafgaand verzoek van de klant stelt ITprovision de vervangen onderdelen, ter beschikking van de klant.
ITprovision is aansprakelijk voor schade aan computer(rand)apparatuur ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door de klant aan ITprovision tot aan de ter beschikkingstelling door ITprovision aan de klant, een en ander voorzover deze schade ontstaan is door schuld van ITprovision. Ingeval bij de afgifte en/of ter beschikkingstelling gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dient een schade binnen 24 uur te worden gemeld. Transportschade in de vorm van vermissingen kan niet worden geaccepteerd ingeval bij aanmelding van de computer(rand)apparatuur niet duidelijk en correct alle gevraagde gegevens zijn opgegeven.
Na de werkzaamheden ontvangt de klant een servicerapport met omschrijving van de verrichte werkzaamheden en eventueel vervangen onderdelen.
Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereed meldingen de klant gedurende een periode van negentig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is ITprovision gerechtigd dit artikel te verkopen dan wel te vernietigen. Alle met de reparatie, wijziging, upgrading en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan. Bij verkoop kan ITprovision deze verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten verrekenen met de reparatie, wijziging en/of upgradingkosten.
ITprovision hanteert prijsopgave limieten, tarieven en condities en dient deze duidelijk kenbaar te maken aan de klant alvorens tot reparatie wordt overgegaan.
Al het bovenstaande is voor zover relevant tevens van toepassing op het leveren van diensten op het gebied van hosting en het ontwerp en beheer van websites.
Een domeinregistratie en webhosting worden afgehandeld na betaling van het eerste factuur bedrag.

Prijzen

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Met uitzondering op particulieren daar zijn alle prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting (BTW).
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is ITprovision gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijzen en tarieven aan te passen. ITprovision zal deze aanpassingen schriftelijk aankondigen met inachtneming van een termijn van ten minste één maand voor de ingangsdatum. Indien de aanpassing de gangbare indexeringen overstijgen en Cliënt niet akkoord wenst te gaan met de opdrachtnemer kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Cliënt gerechtigd binnen 7 dagen na dagtekening van de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
Bij gebreke van specifieke condities zal Cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Reclames ten aanzien van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.
Bij gebreke van tijdige betaling is Cliënt zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij de dan geldende wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling.
Indien Cliënt ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

Betaling

Op alle door ITprovision in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling à contant, incasso of factuur tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.
De klant verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat ITprovision overgaat tot terughouding van het eigendom zolang betaling nog niet is geschied.
In geval van geen of niet tijdige betaling volgt een herinnering. Ingeval betaling alsdan gedurende 14 dagen uitblijft, zal ITprovision aan de klant een aanmaning versturen, waarin aanspraak wordt gemaakt op een rentevergoeding ad 4% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 15% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van € 25,-.
Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.

Aansprakelijkheid

Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming.
De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij(en) aansprakelijk voor vergoeding van de schade die tengevolge daarvan is opgekomen aan de zijde van deze andere partij(en).
De aansprakelijkheid van ITprovision wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor opdrachten met een looptijd tot zes maanden beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor de overeenkomst bedongen honorarium. Voor opdrachten met langere looptijd is de vergoeding maximaal het bedrag van het honorarium over de laatste zes maanden.
De aansprakelijkheid van ITprovision voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
Cliënt zal ITprovision vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.

Overmacht

Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, zijn de andere partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Reclames

Klachten betreffende uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 8 dagen schriftelijk en gemotiveerd bij ITprovision te worden ingediend; in geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 24 uur na ontvangst. ITprovision zal alles doen wat in de mogelijkheden ligt om reclames en klachten naar tevredenheid op te lossen.

Wijziging van de voorwaarden

ITprovision houdt het recht haar voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen gelden ook voor het wijzigen van de OVEREENKOMST met een termijn van 30 dagen.

Dordrecht,
Maart 2005
ITprovision
Algemen voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 24361068 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.